Categorieën

 • Lunchpakketten
 • Complete lunch
 • Schalen broodjes
 • Extra

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Lunchpakketdienst.nl 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die verleend worden via de website www.lunchpakketdienst.nl www.lunchpakketdienst.com, de e-mail contact@lunchpakketdienst.nl / order@lunchpakketdienst.nl  & de telefoon.
 2. Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die bij ons een bestelling doet.
 3. Van het in de algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 4. Door te bestellen bij Lunchpakketdienst.nl gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
   

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

 1. De koper is aan zijn bestelling, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden.
 2. Wanneer een koper zijn bestelling wenst te annuleren dient de koper dit tenminste 48 uur (bestellingen vanaf 250,-) of 24 uur (bestellingen onder €250,-) vooraf te mailen aan info@lunchpakketdienst.nl. Tenzij anders overeengekomen per mail.
 3. Alleen annuleringen per mail worden geaccepteerd.
 4. Na het verstrijken van desbetreffende periode is de koper verplicht 100% te betalen. 
 5. Als u de bestelling aanneemt, dan bent u altijd verplicht om de gehele bestelling te betalen.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle op de website genoemde prijzen zijn exclusief 6% BTW. 
 2. Bij bestellingen op zaterdag zit een toeslag van 10% en bij bestellingen op zondag & officiële feestdagen zit een toeslag van 25%. Wij sturen een aangepaste factuur.
 3. Offertes blijven 1 maand geldig, indien u akkoord gaat met de offerte kan de leverdatum maximaal 12 maanden in de toekomst liggen.
   

Artikel 4. Bezorgtermijnen

 1. De door u aangegeven bezorgtijd is een richtlijn waarin wij een marge van 30 minuten aanhouden.
 2. Wij proberen natuurlijk altijd op tijd aanwezig te zijn.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Lunchpakketdienst.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de bijeenkomst, cursus of vergadering en/of derden, tenzij aangetoond kan worden dat de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Lunchpakketdienst.nl of van één van haar medewerkers.
 2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de koper uiterlijk binnen 24uur van bezorging worden gedaan.
 3. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
  A. De gebreken niet binnen de in lid 2 hiervoor gesteld termijnen onder onze aandacht zijn gebracht.
  B. De koper ons geen/onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.

Artikel 6. Persoonsgegevens

 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die ons verstrekt zijn.
 2. Wij zullen uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.
 3. Door te bestellen op onze website geeft u ons wel toestemming om foto's van uw producten en/of evenement/bedrijf te gebruiken op social media & onze site. Wij zullen dit niet op een negatieve manier doen en indien u dit niet wenst kunt u dit natuurlijk aangeven.
   

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Euro's, binnen 14 dagen na ontvangen, door bijschrijving op IBAN NL24 TRIO 0784 9401 93 ten name van Lunchpakketdienst.nl.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn versturen wij een herinnering met het verzoek om binnen 7 dagen na ontvangen herinnering te betalen, door bijschrijving op IBAN NL24 TRIO 0784 9401 93 ten name van Lunchpakketdienst.nl.
 3. Bij overschrijding van de herinneringstermijn versturen wij een aanmaning (verhoging van €40,-) met het verzoek om binnen 14 dagen na ontvangen aanmaning te betalen, door bijschrijving op IBAN NL24 TRIO 0784 9401 93 ten name van Lunchpakketdienst.nl.
 4. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de aanmaning is de koper aan ons verschuldigd alle door ons ter invordering te maken kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijk. De buitengerechtelijke incassokosten bij het door ons uit handen geven van de vordering belopen 15% van het ter incasso gegeven bedrag, zonder maximum en met een minimum van €. 50,--. Uit het enkele feit, dat wij ons verzekeren van de hulp van een derde om ter incasso te geraken, blijkt de grootte en gehoudenheid van de koper tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten.
   

Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 2. Onder overmacht wordt ook verstaan vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, weersomstandigheden, boycot, storingen in ons bedrijf die ervoor zorgen dat wij niet behoorlijk of tijdig onze verplichtingen na kunnen komen.
 3. Wel zullen wij bij collega cateraars informeren/regelen dat de betreffende bestelling of een vergelijkbaar product alsnog geleverd wordt. Dit is een service waar geen rechten ontleend aan kunnen worden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen van welke aard dan ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten.

Welkom op lunchpakketdienst.nl!

Ons minimumbestelbedrag is 50,- Uw betaalopties zijn op rekening & contant. Wij bezorgen gratis vanaf 250,-
Niet gevonden wat u zocht? Wij maken altijd vrijblijvend offertes en kunnen alles aanpassen.

For English website click <here>